Rukopisy z Nag Hammádí.
5 Kodex II/1, kodex III/1-2, kodex IV/1-2, kodex VII/4, BG 8502/2
uspořádali Wolf B. Oerter a Zuzana Vítková ; úvod Wolf B. Oerter, z němčiny přeložila Petra Bandhauer ; z koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Marek Dospěl, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva......................................................... 13
ÚVOD
(Wolf B. Oerter)
Koptské rukopisy z Nag Hammádí - stručný přehled.................. 17
Rozdíly a společné rysy kodexů II, lil, IV a VII ................. 20
Kodex IV ...................................................... 20
Berlínský gnostický kodex (BG 8502)............................... 22
Historie nálezu a vydání ...................................... 22
Popis.......................................................... 24
Skladba listů a stav zachování.............................. 24
Paginace.................................................... 25
Vzhled textu................................................ 25
Obsah....................................................... 26
Testimonia a paralelní verze................................ 26
Vazba - původní, nebo ne?................................... 27
Makulatura a otázky datování................................ 28
Paleografie.................................................... 28
Charakter písma a layout.................................... 28
Interpunkční a diakritická znaménka......................... 29
Zdobení textu a nadpis ..................................... 31
Supralineární čára.......................................... 31
Korektury................................................... 32
Jazyk překladu: koptština, jazyk originálu: řečtina............... 33
Koptská abeceda................................................... 35
Literatura (výběr) ............................................... 36
TAJNÁ KNIHA JANOVA
(NHC II/l, 1,1-32,10; NHC III/l, 1,1-40,11;
NHC IV/1, 1,1-49,28; BG 8502/2, 19,6-77,7)
(Úvod, překlad a komentář Zuzana Vítková)
Úvod.............................................................. 41
1.	Obsah.......................................................... 41
2.	Datace a dochované verze....................................... 41
3.	Název, zařazení, literární paralely............................ 42
4.	Prolog......................................................... 44
5.	Vyšší theogonie: triáda Otec - Matka - Syn.................... 45
6.	Nebeský Adam.................................................... 48
7. Nižší theogonie: Sofia a její syn demiurg..................... 48
8. Náprava Sofiina pochybení a intriky archontů.................. 51
9.	Stvoření pozemského Adama....................................... 51
10.	Rajský příběh a stvoření Evy................................... 53
11.	Uvedení sexuality do člověka..................................... 55
12.	Katechetický dialog o osudu duší............................... 56
13.	Nápodobný duch................................................... 57
14.	Potopa (výklad Gn 6,5nn)......................................... 59
15.	Andělé a ženy (výklad Gn 6,1-4) ............................... 60
16.	Hymnus o třech sestupech Prozřetelnosti........................ 62
17.	Závěr traktátu................................................... 64
18.	Edice a literatura............................................... 64
Tajná kniha Janova (BG 19,6-77,6) (překlad z koptštiny)....... 72
Tajná kniha Janova (NHC II/l, 1-32,10) (překlad z koptštiny)
	73
[1. Prolog].................................................... 72/73
[1.1	Vymezení obsahu spisu]...................................... 73
[1.2	Jan a Arimanios]......................................... 72/73
[1.3	Jan a Ježíš]............................................. 72/73
[2. První část: theogonie a kosmogonie]........................ 74/75
[2.1	Theogonie: trojice Otec - Matka - Syn]................... 74/75
[2.1.1	Monáda: Otec]........................................... 74/75
[2.1.2	Hranice poznání]........................................ 78/79
[2.1.3	Matka: Barbeló]......................................... 78/79
[2.1.4	Barbeló nechává povstat nové aióny; jejich	uspořádání] 81/81
[2.1.5	Syn: Samozrozený]....................................... 82/83
[2.2	Vyšší kosmogonie: Veškerenstvo].......................... 84/85
[2.2.1	Ustanovení Samozrozeného]............................... 84/85
[2.2.2	Čtyři světla]........................................... 86/87
[2.2.3	Nebeský Adam a ostatní obyvatelé aiónů čtyř	světel]_	88/89
[2.3	Nižší theogonie: Sofia a její syn demiurg]............... 90/91
[2.3.1	Sofiino pochybení]...................................... 90/91
[2.3.2	Vznik Jaldabaótha]...................................... 90/91
[2.3.3	Ustanovení Jaldabaótha] ................................ 92/93
[2.4	Nižší kosmogonie: vznik demiurgova světa]................ 92/93
[2.4.1	Zplození dvanácti andělů] .............................. 92/93
[2.4.2	Ustanovení králů, mocí, andělů,	sil	a mocností]......... 96/97
[2.4.3	Jaldabaóthova domýšlivost ]........................... 100/101
[3. Druhá část: soteriologie a antropologie. Výklad Gn 1-7]... 100 / 101
[3.1 Pokání a obnovení Sofie]............................. 100/101
[3.2 Stvoření Adama]...................................... 102/103
[3.2.1 Zjevení prvního Člověka]............................. 102/103
[3.2.2 Tvoření Adamova duševního těla].................... 104 / 105
[3.2.3 Andělé tvoří části Adamova těla a působí v nich;
melothesie Zoroastrovy knihy] ........................... 105
[3.2.4 Oživení Adama] ...................................... 116/117
[3.2.5 Žárlivost mocností] ................................. 118/119
[3.2.6 Myšlenka světla je poslána ? Adamovi].............. 118/119
[3.2.7 Stvoření látkového Adama ze čtyř živlů]............ 120 /121
[3.3 Rajský příběh]......................................... 122/123
[3.3.1 Strom života] ..................................... 122/123
[3.3.2 Strom poznání]..................................... 122/ 123
[3.3.3	Stvoření ženy]....................................... 124/125
[3.3.4	Působení Myšlenky světla]............................ 126/127
[3.3.5 Prokletí a vyhnání z ráje]........................... 128/129
[3.3.6	Svedení Evy Jaldabaóthem]............................ 128/129
[3.3.7	Sét a příchod Ducha]................................. 130/131
[4. Katechetický dialog o údělu duší; výklad Gn 6]........ 132/133
[4.1	Budou všechny duše spaseny?]........................ 132 / 133
[4.2	Budou duše spaseny bez skutků askeze?].............. 134 / 135
[4.3 Kam tyto duše půjdou po smrti?]...................... 134/135
[4.4	Co se stane s nevědomými dušemi?]................... 134/135
[4.5	Jak se nevědomé duše znovu narodí a prozřou?]....... 136	/ 137
[4.6 Co se stane s odpadlými dušemi?]..................... 136/137
[4.7 Jaký je původ nápodobného ducha?].................... 138/139
[4.7.1 Zplození osudu] ..................................... 138/139
[4.7.2 Potopa].............................................. 140/141
[4.7.3 Andělé a dcery lidské (Gn 6,1-4)].................. 140/141
[5. Působení spásné bytosti (Matka-Otec)]................. 142
[5. Působení spásné bytosti (tři sestupy Prozřetelnosti)].	143
[6. Závěrečný rámec traktátu: Jan a Ježíš]................ 146 / 147
[7. Název].................................................. 146/147
SVATÁ KNIHA VELKÉHO NEVIDITELNÉHO DUCHA
(EVANGELIUM EGYPŤANŮ)
(NHC III/2, 40,12-69,20 a IV/2, 50,1-81,2)
(Úvod, překlad a komentář Pavel Ryneš)
Úvod.............................................................. 151
1.	Název a zachovanost............................................ 151
2.	Datace, autor a místo sepsání.................................. 152
3.	Struktura, obsah, hlavní motivy a	postavy a teologie spisu..... 153
4.	Religionistické a žánrové zařazení............................. 155
5.	Edice a literatura............................................. 156
Svatá kniha velkého neviditelného Ducha (Evangelium Egypťanů)
(překlad z koptštiny)............................................. 158
[Nadpis]....................................................... 158
[Nejvyšší Otec]................................................ 158
[Další bytosti]................................................ 158
[Vzdávání chvály].............................................. 159
[Trojmužné dítě vzdává chválu]................................. 160
[Působení Prozřetelnosti]...................................... 160
[Slovo vzchází z velkého Ducha]................................ 161
[Adamas, první Člověk]......................................... 161
[Spojení Slova s Adamantem].................................... 162
[Zrození čtyř světel a doplnění osmic]......................... 162
[Otcovo sémě je nazváno semenem velkého Séta].................. 163
[Duchovní shromáždění]......................................... 164
[Velký Sét vzdává chválu]...................................... 164
[Pléstihea, panna se čtyřmi prsy].............................. 164
[Sémě velkého Séta]............................................ 164
[Saklas, vládce nad chaosem]................................... 165
[Příchod Pokání]............................................... 165
[Příprava sémě velkého Séta]................................... 166
[Potopa a jiné pohromy]........................................ 166
[Velký Sét vidí dáblovo dílo].................................. 166
[Strážci neporušitelného pokolení]............................. 167
[Seslání velkého Séta pro záchranu svého pokolení] ............ 167
[Hymny]........................................................ 169
[Závěr]........................................................ 169
[Kolofón]...................................................... 170
[Název]........................................................ 170
POUČENÍ SILVANOVA (NHCVII/4, 84,15-118,9) (Úvod, překlad a komentář Marek Dospěl)
Úvod................................................................... 173
1.	Dochované rukopisy................................................. 173
2.	Forma a žánr....................................................... 174
3.	Poučení Silvanova v kontextu gnostické literatury.................. 176
4.	Poučení Silvanova a antická filosofie.............................. 178
5.	Poučení Silvanova a alexandrijská filosofie a teologie............. 180
6.	Poučení Silvanova a židokřesťanství................................ 182
7.	Místo a doba vzniku spisu........................................ 183
8.	Název a autorství spisu.......................................... 185
9.	Struktura a obsah spisu.......................................... 187
10.	Edice a literatura................................................. 189
Poučení Silvanova (překlad z koptštiny)................................ 193
[Nadpis]............................................................ 193
[Boj duše proti vášním a špatným myšlenkám;
výzva ? následování mysli a rozumu]............................... 193
[Výzva ? přidržení se nauky tohoto spisu]......................... 195
[Exkurs o moudrosti a pošetilosti]................................ 196
[Složky lidské bytosti a jejich původ; výzva ke správné životní volbě] . 198
[Přijetí Krista a porážka Protivníka]............................. 199
[Nešířit tajemně se tvářící řeči, ale přijmout Krista za světlo mysli]... 200 [Jedno a mnohé; Kristus je světlem pro všechny; topologická teologie] 202
[Poznat Krista znamená poznat Boha]............................... 203
[Kristovo vtělení a pozemské dílo spásy]............................ 204
[Výzva ? rozhodnutí přijmout Krista]................................ 205
[Varování před Duchem špatnosti a mocnostmi]........................ 205
[Kristus a jeho mnohé přídomky]..................................... 206
[Rozum a zbožnost činí člověka podobným Bohu] .................... 207
[Mít Krista, anebo padnout do spárů divé zvěře]................... 208
[Kristovo dílo spásy v tomto světě (podsvětí); chvalozpěv na Boha] .. 209
[Boj proti mocnostem a Protivníkovi; bázeň Boží].................. 211
[Boží spása je pro všechny; Boží vlastnosti]........................ 212
[Závěrečná povzbuzení ? následování Boží cesty ? ? útěku od zla]
213
[Kolofón]........................................................... 214
Tabulka rukopisů z Nag Hammádí a jejich zkratek
Seznam zkratek.................................
Bibliografie...................................
Rejstřík spisů ................................
Rejstřík osobních jmen.........................
Rejstřík místních názvů .......................
Rejstřík vybraných pojmů ......................
Ediční poznámka................................
215
217
223
236
240
242
243 245
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0139063
3 CZ-KlSVK
5 20190206112447.8
7 ta
8 190131s2018----xr-h---f------001-0dcze-d
20 ## $a 978-80-7601-080-2 : $c Kč 299.00 $q (vázáno) :)
40 ## $a KLG001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $h ger $h cop
44 ## $a xr
100 1# $a Vítková, Zuzana $7 xx0094904 $4 com $e Sestavovatel, kompilátor
130 0# $a Rukopisy z Nag Hammádí. $l Česky $7 unn2010591865
245 10 $a Rukopisy z Nag Hammádí. $n 5, $p Kodex II/1, kodex III/1-2, kodex IV/1-2, kodex VII/4, BG 8502/2 / $c uspořádali Wolf B. Oerter a Zuzana Vítková ; úvod Wolf B. Oerter, z němčiny přeložila Petra Bandhauer ; z koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Marek Dospěl, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková
246 30 $a Kodex II/1
246 30 $a Kodex III/1-2
246 30 $a Kodex IV/1-2
246 30 $a Kodex VII/4
246 30 $a BG 8502/2
250 ## $a Vydání první
260 ## $a Praha $b Vyšehrad $c 2018
300 ## $a 246 stran : $b faksimile ; $c 22 cm
490 1# $a Knihovna rané křesťanské literatury ; $v svazek 8
500 ## $a V prelimináriích: Centrum biblických studií
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstříky
505 00 $t Tajná kniha Janova -- $t Svatá kniha velkého neviditelného Ducha (Evangelium Egypťanů) -- $t Poučení Silvanova
700 1# $a Oerter, Wolf B., $d 1947- $7 xx0066522 $4 com $4 aui $e Sestavovatel, kompilátor $e Autor úvodu atd.
700 1# $a Vítková, Zuzana $7 xx0094904 $4 com $4 trl $4 aui $4 cwt $e Sestavovatel, kompilátor $e Překladatel $e Autor úvodu atd. $e Autor komentáře textu
700 1# $a Bandhauer, Petra, $d 1973- $7 xx0232060 $4 trl $e Překladatel
700 1# $a Dospěl, Marek, $d 1977- $7 pna2006362641 $4 trl $4 aui $4 cwt $e Překladatel $e Autor úvodu atd. $e Autor komentáře textu
700 1# $a Ryneš, Pavel $7 xx0015812 $4 trl $4 aui $4 cwt $e Překladatel $e Autor úvodu atd. $e Autor komentáře textu
710 2# $a Centrum biblických studií $7 xx0005489 $4 pbl $e Nakladatel, vydavatel
830 #0 $a Knihovna rané křesťanské literatury
910 ## $a HKE450
1058 $a K
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link